Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Nieuwste artikelen
Tips.

Heeft u tips?

Bel dan met de tiplijn.

06-3486 1234

Zie ook

Zoeken
Loading
Disclaimer

Algemeen

De voorwaarden van deze disclaimer (“Disclaimer”) zijn van toepassing op deze internetsite Cuzzo.nl. U wordt verzocht deze Disclaimer zorgvuldig te lezen.

Door deze internetsite te bezoeken en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Disclaimer.

Gebruik van deze internetsite

De op of via deze internetsite aangeboden informatie mag niet worden gebruikt in plaats van enige vorm van advies. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. Cuzzo.nl tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt Cuzzo.nl expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.

De informatie op deze internetsite is specifiek gericht op het publiek in Nederland. Cuzzo.nl beheert en onderhoudt deze internetsite vanuit Nederland en staat er niet voor in dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen. Als u deze internetsite vanuit andere landen dan Nederland gebruikt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving. Cuzzo.nl garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren. Gebruik van deze internetsite dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer Cuzzo.nl hyperlinks naar internetsites van derden weergeeft, betekent dit niet dat Cuzzo.nl de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Cuzzo.nl aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door Cuzzo.nl niet geverifieerd.

Intellectuele eigendomsrechten

Cuzzo.nl, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cuzzo.nl of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Online communicatie

Berichten die u per e-mail naar Cuzzo.nl stuurt, kunnen onveilig zijn. Cuzzo.nl raadt daarom af vertrouwelijke informatie per e-mail aan Cuzzo.nl te zenden. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan Cuzzo.nl te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Cuzzo.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade met inbegrip van gederfde winst (ook als Cuzzo.nl op de mogelijkheid van deze schade gewezen is) die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot (I) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite, (II) de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, (III) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Cuzzo.nl of aan u wordt gezonden, (IV) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite, (V) misbruik van deze internetsite, (VI) verlies van gegevens, (VII) het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of (VIII) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Cuzzo.nl.

Auteursrecht op ingezonden stukken

Lezers die ingezonden stukken, foto’s, video’s of andere inhoud sturen ter publicatie behouden hun auteursrecht, maar verlenen door inzending en/of plaatsing een onvoorwaardelijke (overdraagbare) licentie voor onbeperkte tijd, met het recht van sublicentie, om dit ingezonden of geplaatste materiaal, of een deel daarvan, op welke wijze dan ook (verder) openbaar te maken, op te slaan in (elektronische) databanken en andere bestanden, te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken of te exploiteren in welke vorm of via welk medium dan ook.

Toepasselijk recht

Op deze internetsite en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Indien anderstalige versies van de Disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.

Wijzigingen

Cuzzo.nl behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, ten allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient de aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.

Bezoek

Deze website is bedoeld voor eigen raadpleging via normaal browserbezoek. Het is niet toegestaan om de website geautomatiseerd te (laten) raadplegen, bijvoorbeeld via scripts, bots en/of spiders, met uitzondering van spiders ten behoeve van openbare zoekmachines. Het is ook niet toegestaan technische beveiligingen te omzeilen of verwijderen, of dit voor anderen mogelijk te maken.

Privacy Statement

Cuzzo.nl respecteert de privacy van de gebruikers van haar websites. Persoonlijke informatie behandelen we vertrouwelijk en zorgvuldig; we gebruiken persoonsgegevens alleen voor die doeleinden waarvoor u ze afgeeft.