Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Advertentie
Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Nieuwste artikelen
Tips.

Heeft u tips?

Bel dan met de tiplijn.


06-3486 1234

Zie ook

Zoeken
Loading
Nieuws van de gemeente Hoogeveen

De Vierkant voor Werk regio en het ministerie van Economische Zaken gaan langdurig samenwerken om de economische structuur van deze regio te versterken. Daarvoor hebben minister Kamp en de bestuurders van de provincie Drenthe en de gemeenten Coevorden, Emmen, Hardenberg en Hoogeveen vandaag een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Ook geven deze partijen een eerste gezamenlijke financiële impuls door twaalf miljoen euro beschikbaar te stellen voor een stimuleringsbudget voor bedrijfsontwikkeling. Het zijn de eerste twee acties, die voortkomen uit de aanbevelingen van de commissie Vollebregt & Alberda van Ekenstein. De commissie overhandigde vandaag in Den Haag haar rapportage aan de opdrachtgevers: minister Henk Kamp van Economische Zaken en locoburgemeester Bouke Arends van Emmen, namens de Vierkant voor Werk regio.

Bevindingen commissie Vollebregt & Alberda van Ekenstein

De commissie constateert dat de regio van oudsher sterk is in (maak)industrie en dat hier volop kansen liggen om de economische structuur te versterken en meer banen te creëren. Om een succesvolle industrieregio in Noord- en Oost-Nederland te zijn , is het volgens de commissie noodzakelijk om hier de komende jaren extra inzet op te plegen.

De commissie doet een twintigtal aanbevelingen, die zich vooral richten op het versterken van het innovatievermogen, waarbij samenwerking tussen onderwijs, overheid en ondernemers een voorwaarde is. Daarnaast adviseert de commissie de overheid bedrijven beter te ondersteunen.

De commissie becijfert dat het programma een extra investering vraagt van zeventig miljoen euro voor de komende vijf jaar. Een eerste bijdrage van twaalf miljoen euro is inmiddels door de partners toegezegd. Het ministerie van EZ, de provincie Drenthe en de Vierkant voor Werk regio stellen ieder vier miljoen euro beschikbaar om te starten met een stimuleringsbudget voor bedrijfsontwikkeling. Dit is een instrument om vooral werkgelegenheid en innovatie te stimuleren en nieuwe bedrijven aan te trekken. Bij een positieve evaluatie, spannen de partijen zich in om in 2018 nog eens drie miljoen euro beschikbaar te stellen.

“Groei en innovatie”

Minister Kamp: “De commissie Vollebregt en Alberda Van Ekenstein constateert in haar rapport dat het industrieel fundament in de regio Drenthe voldoende stevig is om op door te bouwen en het MKB onderscheidend genoeg is en voldoende groei- en innovatiepotentie heeft. De regio heeft het de afgelopen jaren economisch moeilijk gehad en heeft 7.000 arbeidsplaatsen verloren zien gaan sinds 2011. Dat tij kan echter keren. Het is dan ook goed dat er nu een programma voor versterking van de regio ligt. Rijk, provincie en gemeenten dragen elk € 4 miljoen euro bij aan dit programma voor ondersteuning van vestiging, groei en innovatie. Zo werken we samen aan ons gezamenlijk doel om de regionale economie te versterken en de werkloosheid terug te dringen.”

“Volop kansen”

Locoburgemeester Bouke Arends laat namens de Vierkant voor Werk regio weten zeer content te zijn met het werk van de commissie: “Wij zijn grote dank verschuldigd aan de heren Vollebregt en Alberda van Ekenstein. Hun bevindingen maken heel helder dat hier volop kansen liggen, die we kunnen benutten door meer samen te werken en gerichter te investeren. Nietsdoen is geen optie, we gaan samen met EZ een succes maken van het industriële hart van Noord-Nederland”.

Vierkant voor Werk

In juni 2014 is het economisch actieplan Vierkant voor Werk door de burgemeesters van Emmen, Coevorden, Hoogeveen en Hardenberg aangeboden aan het kabinet. Doelstelling is het versterken van de economische structuur van de regio en de werkloosheid terug te brengen.

Het gezamenlijk optrekken van de vier gemeenten én hun gedeelde problematiek heeft ertoe geleid dat de minister van Economische Zaken, Henk Kamp, mede-opdrachtgever is van de commissie en dat EZ nu met de gemeenten en provincie een meerjarig partnerschap aangaat om de economie van de regio te laten groeien.

Economisch programma 2017-2021 Vierkant voor werk.

Reacties

Het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) is de motor van de Drentse economie. Meer dan 95% van het Drentse bedrijfsleven is MKB. Een zo MKB vriendelijk mogelijke provincie. Dat is waar de Drentse gemeenten samen voor willen gaan.

Om de dienstverlening aan ondernemers te kunnen verbeteren, is het belangrijk om te weten hoe ondernemers de huidige dienstverlening ervaren. Daarom is een provincie brede ondernemerspeiling gehouden. Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen zijn alle 36000 ondernemers uit Drenthe aangeschreven. In totaal hebben 3.064 ondernemers aan het onderzoek deelgenomen, een respons van 8,5%.

Ondernemersklimaat in Drenthe

Drentse ondernemers geven het ondernemersklimaat in de provincie een 6,3. Dit cijfer bestaat uit verschillende deelaspecten. De waardering voor het ondernemersklimaat blijkt het meest beïnvloed te worden door de directe relatie tussen gemeente en ondernemers. Korte lijnen geven de ondernemer een goed gevoel. Gemeenten zouden volgens ondernemers met name regels en procedures moeten versoepelen. Ook de manier waarop de dienstverlening is georganiseerd is van invloed op de waardering. Het gaat hier onder andere om de mogelijkheden om digitaal dingen te regelen en de manier waarop een vergunning wordt afgehandeld.

Aanknopingspunten

Op basis van de uitkomsten van de ondernemerspeiling zijn tien aanbevelingen gedaan voor de verbetering van de gemeentelijke dienstverlening en het stimuleren van de regionale economie. De twaalf Drentse gemeente gaan samen met de diverse ondernemersplatforms in de gemeente aan de slag met de aanbevelingen uit het onderzoek. Later volgt een vervolgonderzoek om te kijken wat het effect is geweest van de acties.

Ondernemerspeiling Drenthe 2016.

Reacties

In de zomermaanden reist een speciale gids mee op stadsbus De Bij om te vertellen over de historie van Hoogeveen. De gids, Marga Zwiggelaar, reist elke dinsdag van 5 juli tot en met 30 augustus mee, tussen 15.00 en 17.00 uur. Reizigers van De Bij worden dan gratis getrakteerd op boeiende verhalen. De Bij rijdt die middagen de normale routes en tijden.

Boeiende verhalen

Marga Zwiggelaar (1963) is geboren en getogen in Hoogeveen en kent de streek als geen ander. Zij studeerde algemene cultuurwetenschappen. Over haar verhalen vertelt ze: “Het worden boeiende uurtjes in de bus. De route voert onder andere langs het middeleeuwse De Weide, een landgoed aan De Wolfsbos en de laatste flat in Hoogeveen die nog met houten steigers is gebouwd.”

Op de dinsdagen in juli en augustus stapt Marga Zwiggelaar op bij het station om 15.05 uur. Ze rijdt dan eerst een rondje lijn 1 De Weide. Terug bij het station, gaat de bus om 16.05 uur  verder als lijn 2 naar Krakeel. Iets na 17.00 uur is de bus weer terug bij het station en is de rondleiding afgelopen.

Stadsbus De Bij rijdt zeven dagen per week. Voor 1,- kunt u maximaal twee uur meereizen. De Bij is een samenwerking van gemeente Hoogeveen en Connexxion taxi services. Meer informatie is te vinden op debijhoogeveen.nl.

Reacties

De gemeenteraad heeft de begroting voor de periode 2017-2020 vastgesteld. De komende jaren zijn ingrijpende bezuinigingen niet nodig, maar er is nog weinig extra geld om uit te geven.

De raad heeft besloten een aantal investeringen in de huisvesting van scholen te vervroegen. In 2017 wordt de schoollocatie aan de Lomanlaan gerenoveerd zodat daar De Kameleon en De Aventurijn (scholen voor speciaal onderwijs) kunnen intrekken. Daarnaast start in 2018 de nieuwbouw voor de basisscholen De Goudvink en De Krullevaar. Het besluit is genomen op basis van de prioriteitenlijst voor de huisvesting van het onderwijs. In 2019 is er een financieel tekort. Met de keuzes die gemaakt zijn in deze programmabegroting is er zicht op een sluitende meerjarenbegroting.

Terugblik op begrotingsbehandeling

Na de toelichting van het college en het raadsdebat heeft de raad de begroting vastgesteld. Een aantal politieke partijen heeft een motie ingediend. De volgende moties worden onder andere overgenomen:

• Het college gaat op verzoek van de raad een voorstel maken voor het verlagen van tarieven voor begraven en de informatievoorziening rondom de aankoop van graven wordt verbeterd. Ook wordt een klankbordgroep vanuit de raad samengesteld om mee te denken over dit onderwerp.

• Initiatieven op het gebied van duurzaamheid worden voor de Hoogeveense samenleving concreter en beter zichtbaar gemaakt. Ook moeten er de komende twee jaar acties komen om het thema duurzaamheid op de agenda te krijgen. Het 100-100-100 experiment op het gebied van afval is een van deze acties.

• Het college gaat een Hoogeveense Agenda Toegankelijkheid maken. De agenda is een instrument om in Hoogeveen te komen tot een samenleving die toegankelijk is voor alle mensen, met of zonder beperking.

• Daarnaast gaat het college in gesprek met de voetbalverenigingen in Hollandscheveld, Elim en Pesse over verbetering van de trainingsvelden.

• Het college gaat al het mogelijke doen om permanente bewoning op de parken het Nuilerveld en Tussen de Wieken zo snel mogelijk laten legaliseren door de provincie.

• En de gemeenteraad heeft het college gevraagd te onderzoeken wat de oorzaken zijn van de wachtlijsten bij het schoolmaatschappelijk werk en met een voorstel te komen om deze wachttijd aan te pakken. Daarnaast moet de samenwerking tussen huisartsen en jeugdzorg verder gestimuleerd worden.

Na de toelichting van het college en het raadsdebat heeft de raad de begroting vastgesteld.

Unieke manier van werken

In voorgaande jaren stelde de raad in deze periode de Voorjaarsnota vast. Daarin stonden in grote lijnen de plannen en het nieuwe beleid voor de komende jaren beschreven. In november nam de raad vervolgens een besluit over de begroting. Dit jaar stelt de raad de plannen, het nieuwe beleid en het bijbehorende financiële plaatje in één keer vast. Wethouder Anno Wietze Hiemstra: ‘Door deze unieke manier van werken in gemeenteland geven we al vroeg in het jaar helderheid over de plannen en het beschikbare geld.’ In het najaar volgt een eerste begrotingswijziging. Hierin worden ook de resultaten van de meicirculaire verwerkt.

Zie ook:

De Animatiefilm over de begroting.

Programmabegroting 2017-2020.

Huishoudboekje 2017.

Reacties

De werkloosheid in de gemeente Hoogeveen is de afgelopen maand gedaald tot 12%. Het is voor het eerst dat Hoogeveen hiermee lager uitkomt dan het Drentse gemiddelde. Dat is nu 12,2%. Wethouder Anno Wietze Hiemstra: ‘We zijn blij dat ondernemers in onze gemeente weer meer vacatures hebben en dat ze weer groei laten zien. Dat is de basis. Verder zijn we steeds beter in staat om werkzoekenden naar werk te geleiden. We sluiten hiervoor zoveel mogelijk aan bij wat werkzoekenden nodig hebben. Dat kan een opleiding zijn, omscholing, bijscholing maar ook bijvoorbeeld sollicitatietraining. Als het maar helpt om mensen naar werk te brengen.’

Hoogeveen werkt aan werk

In het voorjaar van 2015 heeft de gemeente, samen met onderwijs en bedrijfsleven, het actieplan Hoogeveen werkt aan werk gelanceerd. Het plan is bedoeld om de positieve energie van deze partijen bij elkaar te brengen en vleugels te geven, om zo samen te werken aan florerende ondernemingen en aan goed opgeleide en gemotiveerde werknemers, jong en oud.

Bij de start van Hoogeveen werkt aan werk was het werkloosheidspercentage in Hoogeveen maar liefst 14%. Landelijk was het toen 10%. Nu zit Hoogeveen op 12% en is de werkloosheid landelijk 11%. Het verschil wordt dus kleiner; Hoogeveen gaat op een positieve manier tegen de trend in.

Gemotiveerde werkzoekenden gezocht!

Op dit moment is er veel vraag naar mensen die aan de slag willen als bijvoorbeeld vrachtwagenchauffeur, kok, groenmedewerker of productiemedewerker. Ben je op zoek naar werk en ben je bereid scholing te volgen als dat nodig is? Meld je dan bij de gemeente. Dat kan door langs te gaan bij het Werkplein, Dekkerplein 1 in Hoogeveen, of door een mail te sturen naar accountteam@hoogeveen.nl.

Reacties

Bewoners van de wijk Krakeel gaan, samen met verschillende organisaties, in gesprek over de toekomst van de Sterrenhoeve.

Met het verdwijnen van de kinderboerderij is nu de vraag wat te doen met het onderkomen en het terrein. Inwoners krijgen van de gemeente de ruimte om zelf iets nieuws op te bouwen, op voorwaarde dat de wijkfunctie ermee versterkt wordt. Op donderdag 7 juli wordt om 19.30 uur in MFC Krakeel een wijkcafé georganiseerd waarbij de verschillende ideeën van bewoners en organisaties met elkaar worden besproken. Doel van de avond is om te komen tot een duurzaam en gedragen plan.

Reacties

Inwoners moeten erop aan kunnen dat de overheid zorgvuldig omgaat met hun gegevens. Het Ministerie van SZW laat daarom regelmatig onderzoek doen naar het veilig gebruik van Suwinet door gemeenten.

Suwinet is een systeem voor informatie-uitwisseling in de keten van werk en inkomen. Uit de inspectie, die gedaan is over de periode september 2014 tot september 2015, blijkt dat de gemeente Hoogeveen voldoet aan alle normen die gesteld zijn aan veilig gebruik.

Ook DigiD is veilig

De beveiliging van de toegang tot DigiD via de gemeentelijke website is ook onderzocht. De gemeente heeft deze toegang goed beveiligd, zo blijkt uit dit onderzoek.

Reacties

Het college wil meewerken aan een bestemmingsplanwijziging om de bouw van vrijstaande en twee-onder-een-kapwoningen aan de Egel en het Edelhert in de wijk Erflanden mogelijk te maken.

Egel en Edelhert is de enige fase in Erflanden waar de woningbouw nog moet beginnen. Het huidige bestemmingsplan laat alleen vrijstaande woningen op kleine kavels toe. Koopman Vastgoed wil vrije kavels, vrijstaande woningen en twee-onder-één-kapwoningen aanbieden aan de Egel en het Edelhert. ‘We werken graag mee aan deze bestemmingsplanwijziging omdat de plannen beter aansluiten bij de wensen van de markt’, aldus wethouder Anno Wietze Hiemstra.

Informatie over bouwplannen Egel en Edelhert

Koopman Vastgoed houdt samen met de gemeente op donderdag 30 juni van 19.00 tot 21.00 uur een inloopavond over het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan voor de bouwkavels aan de Egel en het Edelhert. Ook kunt u hier de eerste informatie ontvangen over de voorgenomen bouw en verkoop van de woningen en vrije kavels aan de Egel en Edelhert. In het beeldkwaliteitsplan staat onder andere een aantal referentiebeelden van de te bouwen woningen aan de beide straten.

U bent van harte welkom in de burgerzaal in het Raadhuis.

Laatste bouwplek in Erflanden

Erflanden is bijna afgerond. Er is nog een aantal vrije kavels in de verkoop en aan de Sleedoornpage, Koningspage en Eikepage wordt volop gebouwd. Kijk ook op hoogeveen.nl/kavelstekoop voor een bouwkavel in Erflanden.

Reacties