Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Advertentie
Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Nieuwste artikelen
Tips.

Heeft u tips?

Bel dan met de tiplijn.

06-3486 1234

Zie ook

Zoeken
Loading
Nieuws van de gemeente Emmen,

Bent u sportief, houdt u van gezelligheid en van het Drentse landschap? Van 19 t/m 22 juli 2016 vindt de Fiets4Daagse plaats in Drenthe. Emmen is weer de start– en finishplaats. Op donderdag 21 juli bieden de buurtsportcoach senioren en de seniorensportleidster van de gemeente Emmen u een leuk seniorenarrangement aan. Doet u mee?

Seniorenarrangement op donderdag 21 juli
Na een gezamenlijke warming up bij de startplaats van de Fiets4Daagse in het
centrum van Emmen, kunt u genieten van een prachtige fietstocht van 40 kilometer door het Drentse landschap. Tijdens de fietstocht is er de
mogelijkheid om mee te doen aan een puzzeltocht waarvoor mooie prijzen te
winnen zijn.  Halverwege de tocht zal er gezamenlijk geluncht worden en is er gelegenheid om in een ontspannen sfeer wat hersenkrakers op te lossen en spelen we een quiz. De kosten van dit arrangement bedragen  € 15,00 per persoon, inclusief lunch.

Programma
09.00 uur   : ontvangst + inschrijving bij Emmen Centrum
09.15 uur   : gezamenlijke warming up
09.30 uur   : aanvang fietstocht (40 km)
12.30 uur   : gezamenlijke lunch
16.00 uur   : finish + prijsuitreiking puzzeltocht

Wanneer u alle dagen van de Fiets4Daagse fietst maar u wilt toch ook graag deelnemen aan dit arrangement, dan is dat geen probleem. U betaalt alleen de kosten van de lunch (€ 7,50).

Aanmelden
Wilt u, alleen of samen met uw partner/vriend of vriendin, meedoen aan dit seniorenarrangement? Dan kunt u zich aanmelden bij Eefke Weismann-Hooijer via gemeente@emmen.nl of via telefoonnummer 14 0591. Aanmelden kan tot dinsdag 12 juli 2016.

Reacties

Op dinsdag 28 juni heeft de gemeenteraad de ‘Structuurvisie Emmen, Windenergie’ vastgesteld. Met dit besluit heeft de raad de locaties aangewezen waar windparken mogen worden gebouwd.

Ook staan in de structuurvisie eisen waaraan ontwikkelaars van een windpark zich moeten houden om hinder te beperken.  Met het vaststellen van de structuurvisie zijn de volgende gebieden aangewezen:

Gebied

Aantal MW

Aantal windmolens*

N34

21 MW

7

Zwartenbergerweg

24 MW

8

Pottendijk

50,5 MW

17

* Het aantal windmolens is afhankelijk van het type molen. Hier gaan we uit van 3MW windmolens.

De provincie Drenthe heeft bepaald dat de gemeente Emmen de ontwikkeling van 95,5 MW windenergie  mogelijk moet maken. Om de hinder en gezondheidsrisico’s voor bewoners zo veel mogelijk te beperken, heeft de gemeente ervoor gekozen om zelf het proces te organiseren en dit niet door de provincie te laten doen. Uit onderzoek blijkt dat de hinder door geluid en slagschaduw in de gekozen gebieden het minst is. Ook ontstaat er met deze keuze geen insluiting van woongebieden door twee of meer windparken.

Eisen windmolenparken in de gemeente Emmen

In de structuurvisie is ook een aantal eisen opgenomen waaraan een windmolenpark in de gemeente Emmen moet voldoen, namelijk:

- en afstand van 1100 meter tot woongebieden en 500 meter tot individuele woningen (Begrip ‘woongebied’ is gebaseerd op de beleidsnotitie ‘Bouwen in de Linten’)

- Windmolens hebben een ashoogte van maximaal 100 meter, zodat omwonenden zo min mogelijk geluidhinder en landschappelijke hinder krijgen. 

- De tiphoogte van de windmolen is maximaal 149 meter.  Dan hoeft er geen ‘obstakelverlichting’ op de molen. In goed overleg met de omwonenden is het mogelijk om hogere windmolens te plaatsen. Dat kan ervoor zorgen dat er minder molens nodig zijn of dat het meer oplevert voor de omgeving. Dit moet worden vastgelegd in een omgevingsovereenkomst tussen de ontwikkelaar en de omwonenden.

- Tijdelijke plaatsing van windmolens voor de duur van maximaal 16 jaar . Bij uitzondering en goed gemotiveerd of in overleg met de omwonenden mag dit ook 20 jaar worden.

Gedragscode windenergie

De gemeente wil hinder van windmolens voor omwonenden zoveel mogelijk beperken. Omwonenden moeten daarom kunnen meebeslissen hoe het windpark wordt gerealiseerd. Daarvoor heeft de gemeenteraad een gedragscode Windenergie vastgesteld. Hierin staat beschreven hoe ontwikkelaars, grondeigenaren, omwonenden en de gemeente met elkaar omgaan en welke rol de gemeente daarbij speelt. Onderwerpen in de gedragscode zijn onder andere:

- Hoe wordt hinder zoveel mogelijk voorkomen?

- Hoe wordt compensatie van eventuele (plan) schade van omwonenden geregeld?

- Welke rol hebben omwonenden, ontwikkelaars en de gemeente?

- Omgangsafspraken

- Meeprofiteren

 Hoe gaat het nu verder?

Nu de gemeenteraad de structuurvisie Emmen, Windenergie heeft vastgesteld, start een nieuwe fase. Een belangrijke rol hierbij is weggelegd voor omwonenden van de toekomstige windmolenparken. Met de gedragscode is bepaald dat ook  in deze fase een proces komt waarbij omwonenden mee praten over onder andere het ontwerp van het windpark en de invulling van het windfonds. Per gebied wordt een bewonersplatform ingericht. Dit is een platform dat bestaat uit  uit 4 tot 7  omwonenden, de ontwikkelaars , een vertegenwoordiger vanuit de gemeente Emmen en  een onafhankelijk voorzitter. Daarbij kan het platform in overleg  gebruik maken van inzet van deskundigen. De gemeente betaalt de kosten die hiervoor gemaakt worden. In het bewonersplatform wordt de invulling van het windpark verder uitgewerkt. Nadat het platform over het bovenstaande heeft gesproken, wordt dit gepresenteerd aan alle omwonenden die geinteresseerd zijn. De gemeente organiseert dit gebiedsproces. 

Op basis van de uitkomsten kan de ontwikkelaar  een vergunningaanvraag voorbereiden. Daarbij moet  de ontwikkelaar rekening houden met de eisen in de structuurvisie en de gedragscode.  Ook moet de ontwikkelaar een milieu-onderzoek laten doen (projectMER). De verwachting is dat ze begin 2017 een vergunningaanvraag bij de gemeente kunnen indienen.  Nadat de vergunning al dan niet is verleend, kunnen belanghebbenden hiertegen bezwaar maken.

Als het gebiedsproces afgerond is, de vergunningen zijn verleend en de gehele procedure is doorlopen, kunnen de ontwikkelaars de windparken (laten) bouwen. Naar verwachting gebeurt dat in 2020.

Reacties

In het tweede kwartaal van dit jaar (april tot en met juni 2016) heeft de gemeente onderstaande woningen gesloten omdat er (hard-of soft-) drugs zijn aangetroffen. De bewoners/gebruikers van de woningen hebben de Opiumwet en het gemeentelijke beleid ‘Geen drugs in bedrijven, woningen en horeca’ overtreden.

Gesloten woningen tweede kwartaal 2016
23 mei 2016 – 23 augustus 2016:
Slenerbrink 69 Emmen

23 mei 2016 – 23 augustus 2016:
Laan van het Kinholt 483 Emmen

De aangetroffen hoeveelheden drugs in bovengenoemde woningen laten zien dat telkens  sprake  is van een handelshoeveelheid.  In veel gevallen is er illegaal stroom afgenomen. De  panden zijn in opdracht van de politie geruimd. De sluitingen zijn door de gemeente met een poster op de woningen bekend gemaakt.

Leefbaarheid
Deze  maatregelen zijn genomen om teelt, gebruik,  verstrekking en handel in (hard- en soft-)drugs tegen te gaan. Het toegangsverbod tot het pand  heeft als doel om het bezoek aan het drugspand door telers,  dealers, klanten en bezoekers te stoppen. Hiermee zorgen we voor een  vermindering van de drugscriminaliteit. Dit is in het belang van de veiligheid  en leefbaarheid in de gemeente. Regelmatig zorgen illegale hennepkwekerijen voor brandgevaar en leveren  een risico op voor omliggende woningen.


Reacties

Horecabedrijf Lounge 13 heeft in overleg met de gemeente haar deuren aan het Raadhuisplein gesloten. De rechter heeft afgelopen week bepaald dat de gemeente bij het verstrekken van de exploitatievergunning onvoldoende oog heeft gehad voor de bescherming van het woon- en leefklimaat van omwonenden.

Sinds de opening zijn er klachten over geluidsoverlast. Maandag vindt er opnieuw een gesprek plaats met de ondernemer over een oplossing.

Reacties

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de stichting EMMpact eenmalig een subsdie van 35.000 euro te verstrekken voor 2016. De subsidie is bedoeld om de geplande culturele activiten die EMMpact nog op de rol heeft staan, uit te voeren en te ondersteunen. Het gaat hierbij onder andere om Festival De Opening, Festival Op Fietse en Blues op de Savanne. Op
31 december 2016 stopt de Stichting EMMpact.

Het college heeft alsnog besloten om geld vrij te maken voor EMMpact. Het is belangrijk dat de geplande culturele activiteiten nu doorgang vinden, aldus het college. Emmen is Culturele Gemeente van Drenthe en de opening van het nieuwe Atlastheater is aanstaande. Ook de ingebruikname van het nieuwe Raadhuisplein voor de culturele evenementen moet nu goed zichtbaar worden. De inzet van EMMpact voor de evenementen is belangrijk.

Cultureel platform
EMMpact had ook tot doel om de culturele organisaties in Emmen te ondersteunen met ICT, techniek en organisatie. EMMpact en gemeente hebben samen afgesproken dat de EMMpact met deze taak stopt en dat de opzet van de nieuwe samenwerkings- en ondersteuningsstructuur een initiatief van de gemeente wordt in het kader van de op te stellen nieuwe Cultuurnota. Door de ervaringen die gemeente met de Centrum Programmering en als Culturele Drentse Gemeente heeft opgedaan, zijn er in de culturele sector in Emmen nieuwe samenwerkingen ontstaan waarmee een nieuw ‘Cultureel Platform’ kan ontstaan. Dit nieuwe samenwerkingsverband kan de evenementen borgen en de samenwerking binnen de verschillende partners in Emmen (horeca, bedrijven, sponsors) verder uitwerken. Dit platform kan een rol vervullen voor de kunst en cultuursector, maar daarnaast ook voor sport, gezondheid, onderwijs, etc.

Nu EMMpact stopt met de ondersteuningstaken voor de culturele sector, is een subsidie van 35.000 euro voldoende om de evenementen en activiteiten in 2016 te realiseren en kan EMMpact aan de aangegane verplichtingen voldoen. Gemeente en EMMpact zijn dit samen overeen gekomen.Reacties

Foto: Jan Anninga.

De sloop van het voormalige multifunctionele pand ‘De Snikke’ in Klazienveen is een feit. Woensdagochtend deed wethouder Jisse Otter de eerste starthandeling met het bedienen van de kraan.  De sloop van het gebouw wil de gemeente zo duurzaam mogelijk doen.

Dit wordt vakkundig gedaan door firma Bork BV uit Stuifzand. Jisse Otter: “Het gebruiken van alleen de sloopkogel, dat is echt verleden tijd!”

Sinds 1 mei van dit jaar heeft de laatste huurder van het gebouw aan de Jhr. M.W.C. de Jongestraat 37 de huur opgezegd. Dit was Peuterspeelzaal de Berenboot en deze is ondergebracht bij drie basisscholen in Klazienaveen. Na de sloop zal op de locatie een grasveld worden aangelegd en beheerd worden als ‘openbaar groen’.  De definitieve bestemming van de grond is nog niet bekend en is onderwerp van nieuwe planvorming”.


Reacties

Foto: Bennie Wolbers.

Wethouder Bouke Durk Wilms van de gemeente Emmen heeft op vrijdag 24 juni Kylian en Fabianne van Luijt uit Emmen gehuldigd. Kylian en zijn zusje Fabianne werden op zondag 24 april uitgeroepen tot Nederlands Juniorenkampioen 2016 in de categorie toneelgoochelen.

Vorig jaar werden ze nog tweede, maar dit jaar zijn Kylian en Fabianne er met de eerste plaats vandoor gegaan bij de NMU Junioren Goochelconcours, of terwijl het NK Goochelen.

De veertienjarige Kylian en zijn één jaar jongere zusje speelden een act van tien minuten in tropische sferen. De act werd omschreven als een grote feel good show. “Verschijnende flessen en een ijscokar waarin balletje-balletje werd gespeeld met een wel heel bijzonder balletje. De jury werd ook hier weer verrast door het hoge niveau van de magische act. Goed gepresenteerd, goed gebruik van het toneel en een sterke impact op de jury en het publiek”, luidde het jurycommentaar.

Omdat Kylian en Fabianne Nederlands Juniorenkampioen toneelgoochelen zijn geworden, mochten ze meedoen aan het Nederlands kampioenschap voor boven de 18 jaar. Dit kampioenschap werd op zondag 26 juni gehouden in Meppel. Kylian en Fabianne zijn hier tweede geworden in de categorie ‘algemeen goochelen’. Een knappe prestatie tussen de volwassenen!


Reacties

De gemeenten Coevorden, Borger-Odoorn, Emmen, Hoogeveen, De Wolden, Meppel en Westerveld zijn gestart met de aanbesteding van de jeugdhulp voor 2017. De gemeenten hebben vanuit de Jeugdwet de opdracht om ervoor te zorgen dat een jeugdige kan meedoen in de maatschappij, zelfredzaam is en gezond en veilig opgroeit.

Sturen op resultaten
De gemeenten vormen samen de Jeugdhulpregio Zuid-Drenthe en hebben een resultaatgericht inkoopmodel gemaakt. Het resultaatgerichte inkoopmodel betekent dat aanbieders binnen hun opdracht veel vrijheid hebben om de ondersteuning aan de jeugdige vorm te geven, mits ze aan kunnen tonen dat ze daarmee het gewenste resultaat behalen. Het gekozen inkoopmodel geeft de gemeenten ruimte om jeugdhulp te koppelen aan de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 of de Participatiewet. Het biedt bijvoorbeeld de mogelijkheid om jeugdhulp te blijven bieden op het moment dat een jeugdige achttien jaar wordt. Een combinatie van de ondersteuning uit deze wetten is ook mogelijk bij gezinnen die ondersteuning nodig hebben; zij kunnen dan een gezinsindicatie krijgen.

Regionale afspraken
De aanbestedingsafspraken zijn gebaseerd op de afspraken die door alle Drentse gemeenten zijn gemaakt in het Regionaal transitie Arrangement. Deze afspraken zijn voor 2015 en 2016 gemaakt, bij de overgang van de jeugdhulp naar de gemeente, om te zorgen voor continuïteit en het behoud van de kwaliteit van de zorg. Voor 2017 en daarna hebben de Drentse gemeenten besloten om in twee regio’s verder te gaan. De aanbesteding in de regio Zuid-Drenthe start met twee vragenrondes. In september is de inschrijving en later volgt de contractering. Partijen die willen deelnemen aan de aanbesteding kunnen deze vinden op de aanbestedingskalender, meer informatie over de jeugdhulpregio is te vinden op jeugdhulpregiodrenthe.nl.

De aanbesteding is gepubliceerd op aanbestedingskalender.nl.

Reacties