Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Advertentie
Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Nieuwste artikelen
Tips.

Heeft u tips?

Bel dan met de tiplijn.

06-3486 1234

Zie ook

Zoeken
Loading
Nieuws van de gemeente De Wolden.

De gemeenteraad van De Wolden doet mee aan de Democratic Challenge, een driejarig experimenteerprogramma van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Met dit programma wil de Democratic Challenge experimenten verzamelen, bundelen en ondersteunen voor vernieuwing van de lokale democratie.

Nieuwe werkwijze

De gemeenteraad van De Wolden gaat per 1 september van start met een nieuwe werkwijze, waarbij een betere scheiding is aangebracht tussen dialoog, debat en besluitvorming. De raad wil vooraf aan besluitvorming meer en beter in gesprek met inwoners en andere belanghebbenden over belangrijke thema’s. Er komt meer ruimte voor dialoog door werkbezoeken en vergaderen op locatie. Daarnaast komt er meer ruimte voor debat. In de nieuwe werkwijze wordt een deel van die besluitvorming ook digitaal gedaan. Daardoor kan de raad maatschappelijker en efficiënter werken en vermindert dit de werkdruk van raadsleden.

Thema’s

De raad gaat ieder kwartaal themagericht werken. Zo staat het eerste kwartaalthema in het licht van de evaluatie van de regeling Initiatiefrijk De Wolden, een regeling waarbij maatschappelijke initiatieven maximaal 100.000 euro aan gemeentelijke bijdrage ontvangen. Hiervoor had de raad een miljoen beschikbaar gesteld in het kader van overheidsparticipatie. Er zijn al dertig projecten gehonoreerd. Meer informatie over deze regeling kunt u lezen op dewolden.nl/initiatiefrijk.

Experiment

In het politieke seizoen 2016/2017 wordt met deze werkwijze geëxperimenteerd zonder het Regelement van Orde aan te passen. Na dit seizoen wordt de nieuwe werkwijze geëvalueerd, en wordt bekeken of en hoe de nieuwe werkwijze kan worden vastgelegd in het Reglement van Orde.

Reacties

Voor de tweede keer dit jaar kon er een beroep worden gedaan op de regeling Initiatiefrijk De Wolden. Zeven initiatieven zijn gehonoreerd en ontvangen een bijdrage uit de regeling. Bij de beoordeling is gekeken naar de eigen inbreng, zelfwerkzaamheid en de benodigde deskundigheid en budgetten van derden. De regeling Initiatief is zeer succesvol. Al ruim 30 projecten hebben sinds 2015 een bijdrage ontvangen.

De initiatieven die in de tweede ronde van 2016 een bijdrage uit deze regeling ontvangen zijn:
• Plaatselijk Belang Alteveer Kerkenveld / Comité vrijheidsmonument, voor het oprichten van een herdenkingsmonument
• Openbare basisschool De Bosrand in Alteveer Kerkenveld om een veilige oversteek
voor de school en het speelterrein te realiseren
• Stichting de Olde Karke in Echten, voor het veilig maken van de klokkentoren en het opknappen van het dorpshuis
• Stichting Welzijn De Wolden namens bewoners Bremstraat e.o., voor het maken
van een ontmoetingsplek in het perkje aan de Bremstraat in Zuidwolde;
• Speeltuinvereniging Ravotti, om speeltoestellen te realiseren aan de Kampweg en aan de Stofakkers/Heurinks;
• Openbare basisschool Het Veldboeket in Veeningen, om de visie van de school ook buiten vorm te geven: in een open tuin aan de voorkant (open leslokaal) en
vergroening aan de achterkant met een overloop in Het Groene Hart
• Stichting Activiteiten Ruinen voor het opzetten van de avond4daagse in het dorp

Met het honoreren van deze projecten is een bedrag gemoeid van € 31.812,-.

Regeling Initiatiefrijk De Wolden
De raad heeft in 2015 een miljoen euro beschikbaar gesteld voor deze regeling voor vier jaar. Doel hiervan is meer ruimte bieden aan initiatieven van inwoners. Inmiddels hebben al meer dan 30 projecten een bijdrage ontvangen uit deze regeling.

Initiatiefnemers vinden meer informatie over de regeling op www.dewolden.nl/initiatiefrijk.Reacties

De gemeenten Coevorden, Borger-Odoorn, Emmen, Hoogeveen, De Wolden, Meppel en Westerveld zijn gestart met de aanbesteding van de jeugdhulp voor 2017. De gemeenten hebben vanuit de Jeugdwet de opdracht om ervoor te zorgen dat een jeugdige kan meedoen in de maatschappij, zelfredzaam is en gezond en veilig opgroeit.

Sturen op resultaten
De gemeenten vormen samen de Jeugdhulpregio Zuid-Drenthe en hebben een resultaatgericht inkoopmodel gemaakt. Het resultaatgerichte inkoopmodel betekent dat aanbieders binnen hun opdracht veel vrijheid hebben om de ondersteuning aan de jeugdige vorm te geven, mits ze aan kunnen tonen dat ze daarmee het gewenste resultaat behalen. Het gekozen inkoopmodel geeft de gemeenten ruimte om jeugdhulp te koppelen aan de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 of de Participatiewet. Het biedt bijvoorbeeld de mogelijkheid om jeugdhulp te blijven bieden op het moment dat een jeugdige achttien jaar wordt. Een combinatie van de ondersteuning uit deze wetten is ook mogelijk bij gezinnen die ondersteuning nodig hebben; zij kunnen dan een gezinsindicatie krijgen.

Regionale afspraken
De aanbestedingsafspraken zijn gebaseerd op de afspraken die door alle Drentse gemeenten zijn gemaakt in het Regionaal transitie Arrangement. Deze afspraken zijn voor 2015 en 2016 gemaakt, bij de overgang van de jeugdhulp naar de gemeente, om te zorgen voor continuïteit en het behoud van de kwaliteit van de zorg. Voor 2017 en daarna hebben de Drentse gemeenten besloten om in twee regio’s verder te gaan. De aanbesteding in de regio Zuid-Drenthe start met twee vragenrondes. In september is de inschrijving en later volgt de contractering. Partijen die willen deelnemen aan de aanbesteding kunnen deze vinden op de aanbestedingskalender, meer informatie over de jeugdhulpregio is te vinden op jeugdhulpregiodrenthe.nl.

De aanbesteding is gepubliceerd op aanbestedingskalender.nl.

Reacties

Inwoners en ondernemers kunnen op vrijdag 10 juni, tussen 11.00 en 13.00 uur, WhatsAppen met burgemeester en wethouders van gemeente De Wolden. Aanleiding is de presentatie van de kadernota en de plannen die daarin verwoord staan.

Ambities in de kadernota
In de kadernota staat welke ambities de gemeente heeft en hoe zij die wil bereiken. De koers van de gemeente, waarbij ingezet wordt op meer ondersteunen, faciliteren en mogelijk maken van plannen en ideeën van inwoners/ondernemers, heeft succes. Dat wordt voortgezet. Inwoners/ondernemers zijn de cruciale schakel hierin en het college staat open voor vragen, opmerkingen en ideeën over de toekomst van gemeente De Wolden.

Laagdrempelig
Burgemeester Roger de Groot: “We zijn op allerlei mogelijke manieren bereikbaar voor onze inwoners. WhatsApp is een laagdrempelige en gebruiksvriendelijke manier om in contact met de inwoners te komen. Via dit thema en het spreekuur doen we nu ervaring op met dit
kanaal.”

Heeft u een vraag, idee, opmerking? App naar 06 13 44 33 55
Laat van je horen! Iedereen kan tussen 11.00 en 13.00 op vrijdag 10 juni in gesprek gaan met het college. Stuur een WhatsApp bericht naar 06 13 44 33 55. Het college van B&W zit dan klaar om te reageren.

Gemeenteraad
De gemeenteraad behandelt de Kadernota op donderdag 23 juni om 17.00 uur en neemt hierover een besluit op donderdag 30 juni om 19.30 uur. De Kadernota 2017 is in te zien in het gemeentehuis in Zuidwolde en te lezen op dewolden.nl.
Reacties

De uitvoering van het collegeprogramma 2015-2018 is in volle gang. Dat is een van de conclusies die getrokken kan worden uit de Kadernota 2017 van gemeente De Wolden. Ook financieel gaat het steeds beter met De Wolden. Het college presenteert aan de gemeenteraad wederom een sluitende meerjarenraming van 2017 tot en met 2020.

Minder regels, burgers meer aan zet
Wethouder financiën Jan van ’t Zand: “Het college constateert dat er veel in beweging is. De economie trekt aan, de ontwikkelingen in het sociaal domein zijn in volle gang en in letterlijk alle hoeken van de gemeente gaat ‘de schop in de grond’. De ingezette koers waarbij de gemeente inzet op meer ondersteunen, faciliteren en mogelijk maken van plannen en ideeën van inwoners/ondernemers heeft succes.”

Initiatieven van inwoners
Prominent speerpunt voor de gemeente is het doorlopende project ‘Initiatiefrijk De Wolden’. De gemeente heeft hiervoor, verdeeld over meerdere jaren, een bedrag van € 1 miljoen vrijgemaakt. Om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit deze pot kunnen instellingen en verenigingen plannen bij de gemeente indienen om hun dorpen te verfraaien en om de leefbaarheid te verhogen. Op dit moment hebben ruim dertig initiatieven een bijdrage ontvangen.

Positieve cijfers
Qua financiën koerst De Wolden vooralsnog op een sluitende meerjarenbegroting. In de cijfers zijn de gevolgen verwerkt van de in de kadernota 2017 genoemde speerpunten. Het betreft hier zowel nieuw beleid, als ook de financiële gevolgen van de bijstelling van bestaand beleid. Van ’t Zand: “Het is ons doel om structureel financieel gezond te zijn en blijven. Ik ben dan ook zeer verheugd met deze cijfers. Financieel kunnen we verder met de realisatie van onze toekomstplannen, vanaf 2017 en verder.”

Whatsapp op 10 juni met burgemeester en wethouders
Traditioneel gaat de gemeenteraad met de Verenigingen voor Dorpsbelangen in gesprek over de Kadernota en daarmee over de ambities, plannen en bezuinigingen. Dit jaar vindt dit gesprek plaats op donderdag 2 juni. Nieuw dit jaar is de mogelijkheid voor inwoners om op 10 juni te Whatsappen met burgemeester en wethouders over de gemeente en de toekomstplannen. Meer informatie daarover volgt.

Gemeenteraad
De gemeenteraad behandelt de Kadernota op donderdag 23 juni om 17.00 uur en neemt hierover een besluit op donderdag 30 juni om 19.30 uur. De Kadernota 2017 is vanaf dinsdagmiddag 17 mei in te zien in het gemeentehuis in Zuidwolde en te lezen op dewolden.nl.

Reacties

Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen adviseert en ondersteunt de twee gemeentebesturen bij de uitoefening van alle gemeentelijke taken en verleent diensten aan ongeveer 80.000 inwoners van de twee gemeenten. Bij Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen zijn bijna zevenhonderd medewerkers in dienst.

Het team HRM bestaat uit HRM-adviseurs, HRM-ondersteuners, medewerkers rechtspositie en medewerkers personeels- en salarisadministratie. Het team werkt aan het stimuleren, ondersteunen, aanjagen en realiseren van de verbinding tussen het talent van de medewerkers en de organisatiedoelen. Met focus op eigenverantwoordelijkheid, betrokkenheid, bevlogenheid en vakmanschap. Op een solide basis werken vanuit vertrouwen in plaats van regels. Ruimte voor lef en ondernemerszin. Een stabiele basis is daarvoor heel belangrijk. Om ons te helpen deze te realiseren zijn wij op zoek naar een:

 Salarisadministrateur

(voor 32-36 uur per week)

Functie-informatie

• Je coördineert en controleert de maandelijkse salarisproductie;

• Je ondersteunt en adviseert collega’s uit het team HRM bij salaristechnische zaken;

• Je signaleert en informeert je HRM-collega’s over de gevolgen van ontwikkelingen op het gebied van sociale verzekeringen en fiscale wet- en regelgeving;

• Je vertaalt deze ontwikkelingen naar praktische uitvoering, processen en procedures;

• Je werkt nauw samen met je collega’s binnen het team HRM en zoekt daarin proactief samenwerking en verbinding. Daarnaast werk je ook nauw samen met functioneel applicatiebeheerders en collega’s werkzaam binnen financiën en AO/IC;

• Je bent verantwoordelijk voor de aansluitingen t.b.v. financiële administratie;

• Je verstrekt informatie met betrekking tot salaris en pensioen aan diverse instanties waaronder de belastingdienst en het UWV.

Wat zoeken we?

• Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring als salarisadministrateur;

• Je beschikt over een relevant MBO-diploma;

• Je bent in het bezit van het Praktijkdiploma Loonadministratie (PDL);

• Je kunt goed omgaan met deadlines en stelt prioriteiten;

• Je bent samenwerkings- en oplossingsgericht;

• Jouw talent ligt op het overzicht houden en organiseren van de werkzaamheden;

• Ervaring met Payroll Services (VPS) en Pims@all is een pré.

Wat bieden we?

Een enthousiast team van professionals als toekomstig collega’s. De kwaliteit van onze dienstverlening staat voorop. De functie is ingedeeld in schaal 8 (maximaal bruto €3.280,- per maand bij fulltime dienstverband, salarispeil januari 2016). De standplaats is Hoogeveen.

Overige informatie

Wil je meer informatie over deze functie? Neem dan contact op met Arjaan Zijlstra, teamleider, telefoonnummer 14 0528.

Interesse?

Je kunt tot en met 24 april 2016 belangstelling kenbaar maken via vacatures@dewoldenhoogeveen.nl.

Reacties

Gemeente De Wolden sluit het jaar 2015 af met een positief saldo van 1,8 miljoen euro. Dit blijkt uit de door het college gepresenteerde jaarstukken over 2015.

Het college kijkt met een goed gevoel terug op de resultaten van afgelopen jaar. De voorgenomen doelen zijn grotendeels bereikt of in uitvoering. Daarbij springen in het oog de resultaten op het sociaal domein, waar binnen de mogelijkheden niemand tussen wal en schip is geraakt, diverse ontwikkelingen in de centrumplannen, ondersteuning van de gebiedscorporatie en vernieuwd afvalbeleid. Ook de vliegende start voor het project Initiatiefrijk De Wolden waarin bewoners diverse aansprekende projecten aanbrachten voor de beschikbaar gestelde 1 miljoen euro hoort is noemenswaardig.

Het positieve saldo wordt voor 1,5 miljoen euro veroorzaakt door lagere uitgaven binnen het sociale domein, zoals de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Naast de meevaller bij het sociaal domein waren er incidentele voordelen op de kapitaallasten, de bedrijfsvoering en de grondexploitatie. In totaal voor een bedrag van € 750.000.

Meevaller Sociaal domein
Het grootste deel van het resultaat is ontstaan binnen het sociaal domein. Wethouder
financiën Jan van ’t Zand licht toe: “De plus komt grotendeels door een aan het eind van het jaar door het rijk extra verstrekt budget. Hierop was niet gerekend. Landelijk is met de budgetten geschoven waar de gemeente op moest anticiperen. In De Wolden is de transitie voor de mensen die zorg nodig hebben goed verlopen en kunnen we stellen dat niemand tussen wal en schip is geraakt.”

Financieel gezond
In verband met de vele blijvende onzekerheden op het terrein van het sociale domein wordt een deel van het voordeel (€ 260.000) gestort in de ‘reserve sociaal domein’. Het overige deel wordt volgens afspraak met de gemeenteraad toegevoegd aan de ‘reserve investeringsprojecten’. Van ’t Zand: “Het jaar 2015 was in financieel perspectief lastig. We kunnen stellen dat De Wolden financieel een gezonde gemeente is. In de Kadernota
die medio mei verschijnt wordt meer duidelijk hoe de post ‘reserve investeringsprojecten’ wordt ingezet.”

Raad bespreekt jaarrekening
Donderdag 28 april behandelt de gemeenteraad de jaarrekening 2015. Wie belangstelling heeft is welkom vanaf 19.30 uur. De jaarrekening en jaarverslag 2015 zijn ook in te zien op dewolden.nl.

Reacties

Inwoners van De Wolden hebben ook de afgelopen maanden niet stilgezeten. Op verschillende locaties in de gemeente zijn ideeën uitgewerkt en plannen gemaakt. Die plannen zijn vervolgens verwerkt tot draaiboeken en begrotingen. Er werd gekeken naar de eigen inbreng, zelfwerkzaamheid en de benodigde deskundigheid en budgetten van derden. Fondsen werden aangeschreven, en ook werd een beroep gedaan op de regeling Initiatiefrijk De Wolden.

De initiatieven die in de eerste ronde van 2016 een bijdrage uit deze regeling ontvangen zijn:
•        Stichting Glasvezel De Wolden, voor het ontwikkelen van een businessplan voor een snel en adequaat glasvezelnetwerk in de gehele gemeente De Wolden;
•        Vereniging Streekbelang Fort en Omstreken, voor het verplaatsen en vernieuwen van het speelplein;
•        Stichting Dorpshuis Veeningen en omstreken, om het dorpshuis te renoveren/moderniseren;
•        Dorpsbelangen Rune, voor het opstellen van een bidboek ten behoeve van het proces Ruinen Poort Dwingelderveld;
•        Stichting Het Drentse Heideschaap, voor de renovatie van de bestaande kooi, uitbreiding met een nieuwe kooi en inrichten van een informatieruimte;
•        Stichting ‘Lang Leve Thuis’, voor het ontwikkelen en outilleren van een Respijthuis, een nieuwe vorm van opvang voor zorgvragers en/of mantelzorgers in gemeente De Wolden;
•        Stichting Dorpshuis Linde, voor het renoveren/moderniseren van het dorpshuis;
•        Vereniging Dorpsbelangen ‘Schoolkring Ansen’, voor het grotendeels uitvoeren van het plan ‘Ansen veilig, da’s mooi’;
•        Buurt – en Speeltuinvereniging Middelveld in Zuidwolde, om een multifunctioneel speelveld voor kinderen te realiseren.

Regeling Initiatiefrijk De Wolden.
De raad heeft 29 januari 2015 een miljoen euro beschikbaar gesteld voor deze regeling voor vier jaar. Doel hiervan is meer ruimte bieden aan initiatieven van inwoners. Van dit bedrag gaat 4 jaar lang € 1.500 naar de belangenverenigingen als handgeld. In 2015 is het beschikbare budget vrijwel helemaal besteed. Met het honoreren van de projecten in de eerste ronde van 2016 is een bedrag gemoeid van € 276.882. Dankzij de bijdrage van € 50.000 van de provincie Drenthe voor 2016 kan de gemeente De Wolden deze aanvragen honoreren. Het geld van de provincie mag als cofinanciering worden ingezet voor projecten die de leefbaarheid op het Drentse platteland vergroten.

Verzoek om een bijdrage in te dienen.
Initiatiefnemers vinden meer informatie over de regeling op dewolden.nl/initiatiefrijk.

Reacties