Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Avertentie
Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Nieuwste artikelen
Tips.

Heeft u tips?

Bel dan met de tiplijn.

06-3486 1234

Zie ook

Zoeken
Loading
Nieuws van de gemeente Coevorden

De voormalige praktijkschool aan de Linthorst Homanlaan in Coevorden wordt een multifunctioneel gebouw. Voor de duur  van maximaal vijf jaar kunnen zowel maatschappelijke als commerciële partijen van het gebouw gebruik maken.

Verschillende partijen vragen al lange tijd om van het pand gebruik te mogen maken. Ook  Maatschappelijk Welzijn Coevorden (MWC) heeft de wens een aantal activiteiten uit vooral de wijken Lootuinen en Poppenhare daar te concentreren.

Geïnteresseerde partijen
Een deel van het gebouw is in gebruik bij  de Parkschool. Dit blijf  in ieder geval voorlopig het geval. Verschillende organisaties meldden zich al bij gemeente en MWC. Onder meer buurt- en speeltuinvereniging Lootuinen, kledingbank de Cirkel en Al Islam zijn  geïnteresseerd in bepaalde ruimtes in het schoolgebouw. Ook kinderopvang Gans Anderz is bijzonder geïnteresseerd. Met deze partijen gaan MWC en/of gemeente op korte termijn in gesprek.


Reacties

Het jaarverslag over 2015 van de gemeente Coevorden laat zien dat de gemeente goed op koers is, zowel in maatschappelijk als financieel opzicht. Met de invulling van het stimuleringsfonds is een goede
eerste stap gezet in de gezamenlijke zoektocht naar een nieuwe manier van werken. Ook is er opnieuw een stap gezet in het herstel van de financiële positie.

Samen met wijk- en dorpsverenigingen is invulling gegeven aan het stimuleringsfonds. Via een initiatievenmarkt hebben vijftien dorps- en wijkprojecten een bijdrage ontvangen om de leefbaarheid in hun dorp of wijk te verbeteren. Deze nieuwe vorm van samenwerken sluit aan bij de basis van het bestuursprogramma ‘Coevorden verbindt’. Daarin worden verantwoordelijkheden waar mogelijk teruggelegd in de samenleving.

Regionale samenwerking
In 2015 is gestart met de samenwerking met buurgemeenten om de werkgelegenheid te stimuleren. Met het programma ‘Vierkant voor Werk’ werkt Coevorden samen met Emmen, Hoogeveen en Hardenberg aan een regionale agenda. Met de adviezen van de commissie Vollebregt wordt de onderlinge samenwerking verder versterkt.

Zorg
Coevorden is er in geslaagd om met zorgaanbieders en maatschappelijke instellingen de nieuwe zorgtaken goed uit te voeren. De zorg voor de inwoners die dit nodig hebben is in de gemeente Coevorden gecontinueerd. Door scherp in te kopen, behoedzaam te begroten en te sturen in de bedrijfsvoering, bleef de gemeente ruim binnen budget.

Financiële positie
In de afgelopen twee jaren is door diverse maatregelen de financiële positie van de gemeente weer beter geworden. Het positieve resultaat van 3,1 miljoen wordt toegevoegd aan de algemene reserves. Deze reserves zijn nog
niet op het niveau waar ze zouden moeten zijn. De financiële situatie is nog steeds kwetsbaar en daarom blijft de gemeente behoedzaam en houdt ze vast aan de afgesproken bezuinigingen.Reacties

De Vierkant voor Werk regio en het ministerie van Economische Zaken gaan langdurig samenwerken om de economische structuur van deze regio te versterken. Daarvoor hebben minister Kamp en de bestuurders van de provincie Drenthe en de gemeenten Coevorden, Emmen, Hardenberg en Hoogeveen vandaag een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Ook geven deze partijen een eerste gezamenlijke financiële impuls door twaalf miljoen euro beschikbaar te stellen voor een stimuleringsbudget voor bedrijfsontwikkeling. Het zijn de eerste twee acties, die voortkomen uit de aanbevelingen van de commissie Vollebregt & Alberda van Ekenstein. De commissie overhandigde vandaag in Den Haag haar rapportage aan de opdrachtgevers: minister Henk Kamp van Economische Zaken en locoburgemeester Bouke Arends van Emmen, namens de Vierkant voor Werk regio.

Bevindingen commissie Vollebregt & Alberda van Ekenstein

De commissie constateert dat de regio van oudsher sterk is in (maak)industrie en dat hier volop kansen liggen om de economische structuur te versterken en meer banen te creëren. Om een succesvolle industrieregio in Noord- en Oost-Nederland te zijn , is het volgens de commissie noodzakelijk om hier de komende jaren extra inzet op te plegen.

De commissie doet een twintigtal aanbevelingen, die zich vooral richten op het versterken van het innovatievermogen, waarbij samenwerking tussen onderwijs, overheid en ondernemers een voorwaarde is. Daarnaast adviseert de commissie de overheid bedrijven beter te ondersteunen.

De commissie becijfert dat het programma een extra investering vraagt van zeventig miljoen euro voor de komende vijf jaar. Een eerste bijdrage van twaalf miljoen euro is inmiddels door de partners toegezegd. Het ministerie van EZ, de provincie Drenthe en de Vierkant voor Werk regio stellen ieder vier miljoen euro beschikbaar om te starten met een stimuleringsbudget voor bedrijfsontwikkeling. Dit is een instrument om vooral werkgelegenheid en innovatie te stimuleren en nieuwe bedrijven aan te trekken. Bij een positieve evaluatie, spannen de partijen zich in om in 2018 nog eens drie miljoen euro beschikbaar te stellen.

“Groei en innovatie”

Minister Kamp: “De commissie Vollebregt en Alberda Van Ekenstein constateert in haar rapport dat het industrieel fundament in de regio Drenthe voldoende stevig is om op door te bouwen en het MKB onderscheidend genoeg is en voldoende groei- en innovatiepotentie heeft. De regio heeft het de afgelopen jaren economisch moeilijk gehad en heeft 7.000 arbeidsplaatsen verloren zien gaan sinds 2011. Dat tij kan echter keren. Het is dan ook goed dat er nu een programma voor versterking van de regio ligt. Rijk, provincie en gemeenten dragen elk € 4 miljoen euro bij aan dit programma voor ondersteuning van vestiging, groei en innovatie. Zo werken we samen aan ons gezamenlijk doel om de regionale economie te versterken en de werkloosheid terug te dringen.”

“Volop kansen”

Locoburgemeester Bouke Arends laat namens de Vierkant voor Werk regio weten zeer content te zijn met het werk van de commissie: “Wij zijn grote dank verschuldigd aan de heren Vollebregt en Alberda van Ekenstein. Hun bevindingen maken heel helder dat hier volop kansen liggen, die we kunnen benutten door meer samen te werken en gerichter te investeren. Nietsdoen is geen optie, we gaan samen met EZ een succes maken van het industriële hart van Noord-Nederland”.

Vierkant voor Werk

In juni 2014 is het economisch actieplan Vierkant voor Werk door de burgemeesters van Emmen, Coevorden, Hoogeveen en Hardenberg aangeboden aan het kabinet. Doelstelling is het versterken van de economische structuur van de regio en de werkloosheid terug te brengen.

Het gezamenlijk optrekken van de vier gemeenten én hun gedeelde problematiek heeft ertoe geleid dat de minister van Economische Zaken, Henk Kamp, mede-opdrachtgever is van de commissie en dat EZ nu met de gemeenten en provincie een meerjarig partnerschap aangaat om de economie van de regio te laten groeien.

Economisch programma 2017-2021 Vierkant voor werk.

Reacties

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden heeft besloten nog geen grondprijsverhoging voor woningbouwlocaties door te voeren. Er worden wel weer kavels verkocht, nadat dit toch lange tijd lastig was. Mede door de historisch lage hypotheekrente en door een toename van het consumentenvertrouwen begint de belangstelling voor woningbouwkavels weer aan te trekken. Ondanks deze signalen is het nog te vroeg om de kavelprijs te verhogen. Het herstel op de woningmarkt moet steviger zijn om prijsverhogingen door te voeren.

De prijzen voor de bedrijventerreinen Coevorden Europark, Leeuwerikenveld II en Schoonoord blijven ook gelijk.

Bewoners van wie de tuin of het perceel grenst aan openbaar groen, dat niet als structureel groen wordt gezien en geen onderdeel maakt van de gemeentelijke infrastructuur en de hoofdgroenstructuur, hebben de mogelijkheid om deze grond te kopen om hun tuin of perceel uit te breiden. De prijs wordt per 1 juli 2016 aangepast naar een prijs die ligt tussen de €20,- en €35,- per m2 exclusief btw en kosten koper. De ligging van de groenstrook en de daarbij horende bouw- en gebruiksmogelijkheden zijn van invloed op de prijs. Voor een perceel van boven de 200m2 of voor grond met bebouwingsmogelijkheden is een taxatie vereist.

Reacties

In overleg met de omwonenden, Staatsbosbeheer en de politie heeft de gemeente Coevorden besloten tot harde maatregelen bij de Kibbelkoele. De reguliere recreatieve bezoeker van de plas mag geen overlast ondervinden van seksueel getinte activiteiten.

Extra toezicht, handhaving op de overlast, de mogelijkheid tot aanhouden en bekeuren en de mogelijkheid tot het toepassen van gebiedsontzegging moeten het ongewenste gedrag ontmoedigen. Afgesproken is in ieder geval tot het einde van het jaar streng te handhaven.

Ongewenst
Gebiedswethouder Joop Brink vindt dat het afgelopen moet zijn. “Iedereen mag zijn of haar eigen hobby uitoefenen, maar wees een ander niet tot last. We kregen een aantal meldingen van onder meer een verstoord kinderfeestje. Dat gaat echt te ver; kinderen moeten hier bij de Kibbelkoele niet mee geconfronteerd worden’’

Toezicht
Zowel politie als Bijzondere Opsporings Ambtenaren (BOA’s) van de Stichting Veiligheidszorg en van Staatsbosbeheer zijn vanaf volgende week vaker bij de Kibbelkoele te vinden. Naast het uitbreiden van de reguliere surveillance, zet de politie zo mogelijk ook politie te paard en ‘bikers’ in.

Bekeuren
Een aanpassing in de APV zorgt er voor dat alle toezichthouders kunnen bekeuren wanneer zij seksuele handelingen constateren. Daarnaast kan de politie mensen afvoeren naar het politiebureau om hen vervolgens te verhoren en bekeuren.

Meldingen
Omwonenden of bezoekers van de Kibbelkoele die onrechtmatigheden constateren kunnen bij een ‘heterdaad’ 112 bellen. Dit is geen speciale maatregel; bij een heterdaad strafbaar feit mag altijd 112 gebeld worden.

Werkzaamheden
De parkeerplaatsen bij de Kibbelkoele worden vernieuwd. Dit was al de bedoeling, maar wordt nu ook ingezet als middel om extra toezicht te kunnen houden.


Reacties

De gemeenten Coevorden, Borger-Odoorn, Emmen, Hoogeveen, De Wolden, Meppel en Westerveld zijn gestart met de aanbesteding van de jeugdhulp voor 2017. De gemeenten hebben vanuit de Jeugdwet de opdracht om ervoor te zorgen dat een jeugdige kan meedoen in de maatschappij, zelfredzaam is en gezond en veilig opgroeit.

Sturen op resultaten
De gemeenten vormen samen de Jeugdhulpregio Zuid-Drenthe en hebben een resultaatgericht inkoopmodel gemaakt. Het resultaatgerichte inkoopmodel betekent dat aanbieders binnen hun opdracht veel vrijheid hebben om de ondersteuning aan de jeugdige vorm te geven, mits ze aan kunnen tonen dat ze daarmee het gewenste resultaat behalen. Het gekozen inkoopmodel geeft de gemeenten ruimte om jeugdhulp te koppelen aan de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 of de Participatiewet. Het biedt bijvoorbeeld de mogelijkheid om jeugdhulp te blijven bieden op het moment dat een jeugdige achttien jaar wordt. Een combinatie van de ondersteuning uit deze wetten is ook mogelijk bij gezinnen die ondersteuning nodig hebben; zij kunnen dan een gezinsindicatie krijgen.

Regionale afspraken
De aanbestedingsafspraken zijn gebaseerd op de afspraken die door alle Drentse gemeenten zijn gemaakt in het Regionaal transitie Arrangement. Deze afspraken zijn voor 2015 en 2016 gemaakt, bij de overgang van de jeugdhulp naar de gemeente, om te zorgen voor continuïteit en het behoud van de kwaliteit van de zorg. Voor 2017 en daarna hebben de Drentse gemeenten besloten om in twee regio’s verder te gaan. De aanbesteding in de regio Zuid-Drenthe start met twee vragenrondes. In september is de inschrijving en later volgt de contractering. Partijen die willen deelnemen aan de aanbesteding kunnen deze vinden op de aanbestedingskalender, meer informatie over de jeugdhulpregio is te vinden op jeugdhulpregiodrenthe.nl.

De aanbesteding is gepubliceerd op aanbestedingskalender.nl.

Reacties

Het Milieubeleid van de afgelopen jaren is geëvalueerd. De evaluatie geeft inzicht in de realisatie en de effecten van het milieubeleid van 2010-2015. Uit de evaluatie blijkt dat De Wolden vrijwel alle ambities op het gebied van milieu en duurzaamheid ruimschoots heeft gehaald. Donderdag 26 mei ligt de evaluatie aan de gemeenteraad voor ter vaststelling.

Enkele resultaten van de evaluatie
Met de komst van de pmd-container voor het gescheiden inzamelen van plastic, metaal en drankenkarton is in 2015 ongeveer de helft van het verpakkingsmateriaal dat bij de
inwoners vrijkomt gescheiden ingezameld.

Ook van de stimulering energiebesparing/subsidieregeling is de afgelopen jaren door veel woningeigenaren gebruik gemaakt. In de periode 2010 tot en met 2015 heeft de gemeente in totaal € 325.000 beschikbaar gesteld voor energiebesparing in woningen wat heeft gewerkt als vliegwiel. Uiteindelijk is hierdoor voor ruim € 1,8 miljoen aan maatregelen/investeringen gedaan.

Daarnaast ondersteunt de gemeente vier dorpen die aangegeven hebben energieneutraal te willen worden (Ansen, Koekangerveld, Ruinerwold en de Wijk). Door inwoners wordt hard gewerkt aan energiebesparing en het opwekken van duurzame energie.

Het volledige overzicht en evaluatierapport, dit is te vinden op de website van de gemeente De Wolden.

Goede voorbeeld geven
Uiteraard geeft de gemeente zelf graag het goede voorbeeld. Zo is een aantal gemeentelijke gebouwen energiezuinig gemaakt, maakt de gemeente gebruik van groene stroom en is er voor gekozen zoveel mogelijk bedrijfsauto’s op tweede generatie biodiesel en Groengas te laten rijden. In de toekomst gaan alle bedrijfsauto’s op duurzame brandstoffen rijden. In de kadernota 2017 stelt het college tevens voor om zonnepanelen op het gemeentehuis te plaatsen.

Actieplan klimaat & energie
Om het thema klimaat & energie de komende tijd extra te belichten, gaat de gemeente samen met inwoners en ondernemers een Actieplan opstellen. Wethouder Jan ten Kate:” We willen graag samen met onze inwoners en ondernemers aan de slag om energie te besparen en het opwekken van duurzame energie. Daarbij is mijn wens om de komende tijd de goede initiatieven die er zijn zichtbaar te maken.”Reacties

De rechtbank Noord-Nederland heeft opnieuw de gemeente Coevorden in het gelijk gesteld in de door de gemeente aangespannen rechtszaak tegen Metis Beheer B.V. en Kasteel Coevorden B.V. (voorheen Wijland Beheer B.V.). De rechtbank bepaalde dat de B.V.’s circa € 955.000,- aan de gemeente moeten betalen.

In deze procedure eiste de gemeente dat de voormalige eigenaar van het Kasteel een aantal openstaande gemeentelijke vorderingen zou betalen. Het betreft bijvoorbeeld betaling van een overeengekomen afkoopsom voor de realisering van parkeerplaatsen, gemaakte kosten voor de restauratie van het huidige hotel “De Vlijt” en de inrichting van het voorplein van het Kasteel en de terugbetaling van een door de gemeente verstrekte geldlening. In totaal een bedrag van meer dan € 800.000,-. Met de wettelijke rente over dat bedrag en de proceskosten komt de vordering uit op circa € 955.000,- Twee vorderingen van de gemeente werden niet toegewezen: € 488,- voor drinkwaterkosten en € 2885,- voor buitengerechtelijke incassokosten.

Eerdere uitspraak
In mei 2015 werd de gemeente Coevorden in het gelijk gesteld bij een eerdere door Metis Beheer aangespannen rechtszaak. Deze zaak ging over het nakomen van afspraken door de gemeente in de plannen voor het Centrumplan.


Reacties